צילום: קובי קואנקס

מועצת העיר תתכנס הערב לישיבה במסגרתה היא צפויה בין השאר לאשר את "היערכות העירייה לביטול מדידות הארנונה הקיימות, במטרה להפחית בסוף התהליך את תשלומי הארנונה". החלטות נוספות שיתקבלו יעסקו בנושאי ניהול תקציב העיר ותקציבים בלתי רגילים (תב"רים).

במהלך ינואר 2017 גילו חלק מתושבי בת-ים שתשלום הארנונה שלהם עלה, וזאת למרות ששיעורי הארנונה לא השתנו, למעט תוספת עדכון קבועה של 1.77% כמוגדר בחוק. בחלק מהמקרים מדובר בתוצאה של עדכון גודל הנכס.

עיריית בת ים הסבירה אז את העדכון בכך ש"עיריית בת ים עורכת סקר נכסים בהתאם להחלטת בית המשפט ומבצעת מדידה מחודשת של שטחי כל הדירות שבתחומה על ידי בודק מוסמך.

"כפי שנמסר לכלל התושבים ששטח דירתם גדל, עומדת להם הזכות לבצע מדידה מחודשת ולערער על ממצאי הבודק העירוני, במידה ונמצא כי המדידה שגויה התושב מזוכה בגין עלות הבדיקה וכספו יוחזר".

ובמילים אחרות, אין מדובר בהחלטת עירייה אלה בגזירה שאין להנהלת העיר יכולת להפר אותה. האם בכל זאת צפויה לנו הפתעה? חובת ההוכחה היא על הנהלת העיר הנוכחית. 

ברוט. "צעד ראשון לביטול המידות החדשות" | צילום: קובי קואנקס

בהמשך לנושא המדידות, ובהתאם לסיכום עם משרד הפנים, צפויה העירייה להתחיל בהליך מדידות מדגמיות של דירות בעיר כדי להבין את הפערים בין הגודל של הדירות לבין זה שמופיע בתלושי הארנונה הנוכחיים.

כמו כן, תאשר מועצת העיר את צו המיסים של משרד הפנים לשנת 2019, שבו העדכון הוא הנמוך ביותר מזה עשרות שנים. צו המיסים החדש כולל הנחה בשיעור של 5 אחוז למשרתי המילואים, זאת על פי החלטת מועצת העיר הקודמת.

ההנחה תינתן רטרואקטיבית החל מ-30 באפריל 2018 ועד לתאריך ה-1 במאי 2019. תושבים משרתי מילואים פעילים יוכלים לפנות לאגף ההכנסות לבדיקת זכאות, על פי הרשימות שהתקבלו ממשרד הביטחון.

ראש העיר, צביקה ברוט: "ההחלטה הערב הינה צעד ראשון ליישום הצעתי לביטול המידות החדשות לשטח הדירות, שהכבידו על התשלום של התושבים.

"אנו נערך להליך מדידות מדגמיות של הדירות בעיר כדי להבין את הפערים בין גודל הדירה בפועל לזה שבתשלום הארנונה, ובכך ליצור את הגיבוי המשפטי הדרוש להשלמת המהלך בחודשים הקרובים".