מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד.

פרשתנו נפתחת בפסוק "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע-עשרה שנה". מפרש זאת 'בעל הטורים', ששנותיו הטובות ביותר של יעקב אבינו היו שבע-עשרה השנים שחי במצרים.

כאשר אדמו"ר בעל ה'צמח צדק' היה ילד ולמד פירוש זה, חזר הביתה ושאל את סבו, רבנו הזקן (רבי שניאור-זלמן, בעל ה'תניא'), איך ייתכן ששנות חייו הטובות ביותר של יעקב אבינו, בחיר האבות, יהיו במצרים?
ענה לו הרבי, שלפני ירידתו למצרים שלח יעקב את יהודה "להורות לפניו", וכפירוש חז"ל - "להתקין לו בית-תלמוד, שתהא שם תורה". כשלומדים תורה, מתקרבים אל ה' ויכולים לחיות חיים אמיתיים גם במצרים, ערוות הארץ.

יש לבאר את השאלה והתשובה בעומק יותר: כל תכלית עבודת האדם בעולם הזה היא להתרומם ממגבלותיו של העולם ולהגיע לדבקות באין-סוף ברוך-הוא. מצרים מסמלת את ההפך הגמור - מצרים והגבלות. זו אפוא השאלה: איך ייתכן שדווקא במצרים יגיע יעקב לשלמות חייו?

צילום: Shutterstock=

על כך באה התשובה, שכאשר קשורים עם התורה, ניתן לאדם הכוח להגיע לדבקות בקב"ה אפילו במצרים. שכן התורה, בהיותה מושרשת בקב"ה בכבודו ובעצמו, יש בה כוח אין-סופי ובלתי-מוגבל, ולכן היא גוברת על כל המגבלות של מצרים, עד שיש בכוחה לפעול, שדווקא במצרים יגיע יהודי לשלמות העליונה ביותר.

אולם לכאורה לא נתן הרבי תשובה מלאה לשאלת נכדו. השאלה הייתה, איך ייתכן שדווקא במצרים יגיע יעקב לשלמות חייו, ואילו הוא הסביר שעל-ידי התורה אפשר לחיות חיים שלמים גם במצרים.

ההסבר הוא, שזה כוחה של הפיכת החושך לאור, שאז מגיעים ליתרון מיוחד - "יתרון האור מן החושך" - יתרונו של האור שבא דווקא מהפיכת החושך לאור. כאשר יהודי נשאר דבק בקב"ה בהיותו במצרים, יש כאן עניין של הפיכת החושך לאור, ועל-ידי כך מגיעים לדרגה עליונה יותר מאשר על-ידי האור עצמו.

תשובה זו ניתנה לילד ברמז בלבד ולא במפורש, שכן כאשר מדובר בראשית החינוך, אין מקום לחשוב על הפיכת חושך לאור. ילד צריך לדעת שחושך הוא דבר רע, שצריך להימלט מפניו. רק לאחר שהוא גדל ומתבגר, הוא לומד, שאם בדיעבד הובא האדם למקום סכנה ועמד בניסיון, הרי אז הוא מגיע ליתרון האור הבא מן החושך, אך אין זה עניין לילד, משום שלכתחילה אסור לאדם להיכנס למקום סכנה.

זו ההוראה שטמונה בדברי הרבי, שאם חלילה חטא האדם ונפל תחת ממשלת 'מצרים', אל לו לומר נואש. עליו לעמוד איתן בניסיון ואז יצליח להפוך את 'מצרים' עצמה לאור ולהגיע ל'יתרון האור' שמביא את הגאולה האמיתית והשלמה.

מעובד משיחת הרבי שליטא מליובאוויטש מלך המשיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד.